ภาษีมูลค่าเพิ่ม & ภาษีหัก ณ ที่จ่าย


%    %

บาท

(ยอดไม่ถึง 1000 บาท สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้เฉพาะกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง และเมื่อคำนวณเป็นรายปี เกิน 1000 บาท เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต)